Nationaal Hervormingsprogramma België 2012

Het nationaal hervormingsprogramma bevat de maatregelen die de federale regering en de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen de afgelopen 12 maanden hebben genomen en die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen opgenomen in het nationaal hervormingsprogramma van april 2011. De regeringen geven in dit programma uiting van de overtuiging dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen, en dat de vooropgestelde en geactualiseerde begrotingsdoelstellingen moeten worden bereikt.

De ambitieuze doelstellingen van het nationaal hervormingsprogramma van 2011 worden bevestigd, niettegenstaande de economisch moeilijke omstandigheden. De laatst geobserveerde indicatoren geven aan dat de evoluties in de goede richting gaan en dat de evoluties voor een aantal van die indicatoren beter zijn dan de al zeer ambitieuze doelstellingen.

De regeringen bevestigen ook het belang van het bereiken van de werkgelegenheidsdoelstellingen uit het nationaal hervormingsprogramma, een noodzakelijke voorwaarde om aan alle inwoners een degelijke levenskwaliteit te garanderen en om de toekomst van de jonge generaties te verzekeren.

Daarom was de federale regering het ook eens over de noodzaak om een globale strategie te bepalen voor de relance van de economische activiteit en de versterking van het concurrentievermogen om economische groei en duurzame banen te bevorderen en de koopkracht te ondersteunen. Het is de wens van de federale regering om deze strategie in overleg met de sociale partners en de Gewesten en Gemeenschappen uit te werken.

Het is de overtuiging van de regering dat ze op die manier een antwoord biedt op de landenspecifieke aanbevelingen die België ontving in de Raad van juli 2011.

In dit nationaal hervormingsprogramma wordt dan ook gewaakt over een evenwichtige behandeling van de doelstellingen uit Europa 2020 en de antwoorden op de landenspecifieke aanbevelingen. Tegelijk wordt aandacht geschonken aan de engagementen die België nam in antwoord op het Euro Plus‐pact en aan de door de Raad gesteunde prioriteiten van de Europese Commissie in de Annual Growth Survey van november 2011.

Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen. De programma’s van de Gewesten en de Gemeenschappen worden opgenomen als bijlage in dit programma en beschrijven de specifieke maatregelen meer in detail. In het federaal regeerakkoord wordt ook het akkoord over de staathervorming opgenomen. Tegelijkertijd wordt in het federaal regeerakkoord een verhoogde samenwerking voorzien tussen de federale en gewestelijke regeringen, met eerbied voor ieders bevoegdheden en met het oog op het verhogen van de efficiëntie in het land.

Het Nationaal Hervormingsprogramma werd ook in het parlement besproken.

Ten slotte werden zoals gewoonlijk de sociale partners en het middenveld betrokken bij de opmaak van het nationaal hervormingsprogramma. Zij hebben hun eigen werkzaamheden die verband houden met dit programma opgelijst in een document dat ook aan de Europese Commissie wordt overgemaakt.